Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

29/4/2016

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Click để Tải hoặc Xem "Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2016" và "Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016" dưới đây:
>>> Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2016
>>> Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016