Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2017

25/4/2017

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2017

Click tải ngày 5 file Tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2017

>>> BC BKS 2016
>>> BC của HDQT
>>> BC kết quả SXKD
>>> Giấy ủy quyền
>>> Giấyxác nhận