Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính 6 tháng 2020 kiểm toán

14/8/2020

Báo cáo tài chính 6 tháng 2020 kiểm toán, vui lòng xem tại đây

Thuyết minh lợi nhuận sau thuế, xem tại đây 

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, xem tại đây