Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

CBTT- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN 2020

16/3/2020

CBTT- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN 2020

>>> File thông báo

>>> File CBTT

>>> File Nghị Quyết của HĐQT