Email: info@hoangphucasia.com

Tin tức

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 7

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 7

Chi tiết

Đại hội cổ đông thường niên 2017

Đại hội cổ đông thường niên 2017! Ngày 27/04/2017 Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Dưới đây là Biên bản họp, nghị ..

Chi tiết

Thông báo số 04/2017/TB- HPM ngày 14/04/2017 về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPXDTM và KS Hoàng Phúc

Thông báo số 04/2017/TB- HPM ngày 14/04/2017 về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPXDTM và KS Hoàng Phúc

Chi tiết

Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐQT ngày 14/4/2017 về việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐQT ngày 14/4/2017 về việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Chi tiết

Nghị quyết 01/2017/NQ - HĐQT ngày 20/03/2017 về kế hoạch triệu tập họp HĐCĐ thường niên 2017

Nghị quyết 01/2017/NQ - HĐQT ngày 20/03/2017 về kế hoạch triệu tập họp HĐCĐ thường niên 2017

Chi tiết

Thuyết minh một số chỉ tiêu theo công văn số 416/SGDHN - QLNY

Thuyết minh một số chỉ tiêu theo công văn số 416/SGDHN - QLNY >>> Tải file tại đây

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Chi tiết

Giải trình BCTC soát xét

Giải trình BCTC soát xét

Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 2/2016

Báo cáo tài chính Quý 2/2016

Chi tiết

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Chi tiết

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Chi tiết

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết

Ngày 29/04 Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Chi tiết