Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

14/4/2020

Link Nghị Quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 xem tại đây

Link Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN năm 2020 xem tại đây