Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên 2017

3/5/2017

Đại hội cổ đông thường niên 2017! Ngày 27/04/2017 Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Dưới đây là Biên bản họp, nghị quyết và các văn bản có liên quan của Đại hội.​

Ngày 27/04/2017 Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Dưới đây là Biên bản họp, nghị quyết và các văn bản có liên quan của Đại hội.​

>>> Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
>>> Biên bản kiểm phiếu
>>> Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
>>> Nghị quyết
>>> Sơ yếu lý lịch Lê Hải Đường
>>> Sơ yếu lý lịch Trương Thị hải Yến
>>> Thay đổi nhân sự
>>> Thay đổi TT