Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

4/4/2019

Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, xem tại đây

 

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, xem tại đây 

Giải trình chậm công bố thông tin về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, xem tại đây