Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

TB mời họp 2017

4/25/2017 9:30:36 AM

TB mời họp 2017

Thông báo số 04/2017/TB- HPM ngày 14/04/2017 về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPXDTM và KS Hoàng Phúc

4/17/2017 10:42:45 AM

Thông báo số 04/2017/TB- HPM ngày 14/04/2017 về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPXDTM và KS Hoàng Phúc

Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐQT ngày 14/4/2017 về việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

4/17/2017 10:37:11 AM

Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐQT ngày 14/4/2017 về việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Nghị quyết 01/2017/NQ - HĐQT ngày 20/03/2017 về kế hoạch triệu tập họp HĐCĐ thường niên 2017

4/17/2017 10:26:57 AM

Nghị quyết 01/2017/NQ - HĐQT ngày 20/03/2017 về kế hoạch triệu tập họp HĐCĐ thường niên 2017.

Thuyết minh một số chỉ tiêu theo công văn số 416/SGDHN - QLNY

4/14/2017 10:04:54 AM

Thuyết minh một số chỉ tiêu theo công văn số 416/SGDHN - QLNY >>> Tải file tại đây

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

1/23/2017 3:46:07 PM

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Giải trình BCTC soát xét

10/31/2016 4:29:40 PM

Giải trình BCTC soát xét

Báo cáo tài chính Quý 2/2016

8/2/2016 10:18:06 AM

Báo cáo tài chính Quý 2/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

8/2/2016 10:09:11 AM

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

6/9/2016 3:01:31 PM

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6

6/9/2016 2:55:25 PM

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6. Xem chi tiết tại đây

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

4/29/2016 5:23:11 PM

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Báo cáo tài chính quý I

4/22/2016 10:02:54 AM

Xem chi tiết Báo cáo tài chính quý I tại đây

Báo cáo kiểm soát 2015

4/15/2016 1:56:31 PM

Báo cáo kiểm soát 2015

Báo cáo thường niên 2015

4/15/2016 11:51:16 AM

Báo cáo thường niên 2015