Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Báo cáo quản trị bán niên 2017

9/13/2018 10:58:56 AM

Báo cáo quản trị bán niên 2017, xem tại đây

BCTC Quý 2- 2017

9/13/2018 10:57:04 AM

BCTC Quý 2- 2017, xem tại đây

Giải trình về Lợi nhuận sau thuế

8/16/2018 9:13:45 AM

Giải trình về Lợi nhuận sau thuế xem tại đây

Báo cáo tài chính bán niên 2018

8/16/2018 9:06:41 AM

Báo cáo tài chính bán niên 2018 xem tại đây 

Báo cáo quản trị bán niên 2018

7/19/2018 10:53:44 AM

Xem Báo cáo quản trị bán niên 2018 tại đây

BCTC Quý II-2018

7/19/2018 10:52:14 AM

Điều lệ sửa đổi

4/24/2018 3:32:20 PM