Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Báo cáo quản trị năm 2017

Báo cáo quản trị năm 2017

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Chi tiết

Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng đầu năm 2017

Chi tiết

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2017

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2017

Chi tiết

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 7

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 7

Chi tiết

Đại hội cổ đông thường niên 2017

Đại hội cổ đông thường niên 2017! Ngày 27/04/2017 Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Dưới đây là Biên bản họp, nghị ..

Chi tiết

BCTC Q1 2017

BCTC Q1 2017

Chi tiết

BCTN 2016

BCTN 2016

Chi tiết

BC BKS 2016

BC BKS 2016

Chi tiết

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2017

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2017

Chi tiết

TB mời họp 2017

TB mời họp 2017

Chi tiết

Thông báo số 04/2017/TB- HPM ngày 14/04/2017 về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPXDTM và KS Hoàng Phúc

Thông báo số 04/2017/TB- HPM ngày 14/04/2017 về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPXDTM và KS Hoàng Phúc

Chi tiết

Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐQT ngày 14/4/2017 về việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐQT ngày 14/4/2017 về việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Chi tiết

Nghị quyết 01/2017/NQ - HĐQT ngày 20/03/2017 về kế hoạch triệu tập họp HĐCĐ thường niên 2017

Nghị quyết 01/2017/NQ - HĐQT ngày 20/03/2017 về kế hoạch triệu tập họp HĐCĐ thường niên 2017.

Chi tiết