Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Báo cáo quản trị bán niên 2019

7/29/2019 3:33:00 PM

Báo cáo quản trị bán niên 2019 

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

7/1/2019 1:36:42 PM

CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 

Thông báo thay đổi người công bố thông tin

5/14/2019 1:45:38 PM

Thông báo thay đổi người công bố thông tin, 

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh

4/22/2019 1:12:55 PM

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh, xem tại đây 

Báo cáo tài chính Quý 1-2019

4/19/2019 2:21:06 PM

Báo cáo tài chính Quý 1-2019, xem tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

4/11/2019 2:55:43 PM

Tài liệu ĐHĐCĐTN vui lòng xem trong file đính kèm

Báo cáo thường niên 2018

4/10/2019 2:51:47 PM

Báo cáo thường niên 2018 , xem tại đây

Nghị quyết và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

4/9/2019 4:35:42 PM

Nghị quyết và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, vui lòng xem tại đây