Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

BCTC Q1 2017

BCTC Q1 2017

Chi tiết

BCTN 2016

BCTN 2016

Chi tiết

BC BKS 2016

BC BKS 2016

Chi tiết

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2017

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2017

Chi tiết

TB mời họp 2017

TB mời họp 2017

Chi tiết

Thông báo số 04/2017/TB- HPM ngày 14/04/2017 về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPXDTM và KS Hoàng Phúc

Thông báo số 04/2017/TB- HPM ngày 14/04/2017 về việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPXDTM và KS Hoàng Phúc

Chi tiết

Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐQT ngày 14/4/2017 về việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐQT ngày 14/4/2017 về việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Chi tiết

Nghị quyết 01/2017/NQ - HĐQT ngày 20/03/2017 về kế hoạch triệu tập họp HĐCĐ thường niên 2017

Nghị quyết 01/2017/NQ - HĐQT ngày 20/03/2017 về kế hoạch triệu tập họp HĐCĐ thường niên 2017.

Chi tiết

Thuyết minh một số chỉ tiêu theo công văn số 416/SGDHN - QLNY

Thuyết minh một số chỉ tiêu theo công văn số 416/SGDHN - QLNY >>> Tải file tại đây

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Chi tiết

Giải trình BCTC soát xét

Giải trình BCTC soát xét

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 2/2016

Báo cáo tài chính Quý 2/2016

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

Chi tiết

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Chi tiết

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết