Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý I

Xem chi tiết Báo cáo tài chính quý I tại đây

Chi tiết

Báo cáo kiểm soát 2015

Báo cáo kiểm soát 2015

Chi tiết

Báo cáo thường niên 2015

Báo cáo thường niên 2015

Chi tiết

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 29/04/2016)

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết

Công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước và sở GDCK Hà Nội

Công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước và sở GDCK Hà Nội

Chi tiết

Quyết định thành lập văn phòng đại diện

Quyết định thành lập văn phòng đại diện

Chi tiết

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Chi tiết

Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Chi tiết

Nghị quyết khoáng sản Hoàng Phúc

Nghị quyết khoáng sản Hoàng Phúc

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015

Chi tiết

Thông báo niêm yết cổ phiếu

Thông báo niêm yết cổ phiếu

Chi tiết

Bản cáo bạch Niêm yết Cổ phiếu

Bản cáo bạch Niêm yết Cổ phiếu

Chi tiết

Quyết đinh của sàn giao dịch chứng khoán hà nội

Quyết đinh của sàn giao dịch chứng khoán hà nội

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Chi tiết