Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Thuyết minh một số chỉ tiêu theo công văn số 416/SGDHN - QLNY

Thuyết minh một số chỉ tiêu theo công văn số 416/SGDHN - QLNY >>> Tải file tại đây

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Chi tiết

Giải trình BCTC soát xét

Giải trình BCTC soát xét

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 2/2016

Báo cáo tài chính Quý 2/2016

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

Chi tiết

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Ngày 08/06/2016, hội đồng quản trị công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Chi tiết

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6

Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thay đổi ĐKKD lần 6. Xem chi tiết tại đây

Chi tiết

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý I

Xem chi tiết Báo cáo tài chính quý I tại đây

Chi tiết

Báo cáo kiểm soát 2015

Báo cáo kiểm soát 2015

Chi tiết

Báo cáo thường niên 2015

Báo cáo thường niên 2015

Chi tiết

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 29/04/2016)

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết

Công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước và sở GDCK Hà Nội

Công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước và sở GDCK Hà Nội

Chi tiết

Quyết định thành lập văn phòng đại diện

Quyết định thành lập văn phòng đại diện

Chi tiết

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Chi tiết