Email: info@hoangphucasia.com

Quan hệ cổ đông

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

4/4/2019 12:19:59 PM

Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, xem tại đây

 

Thông báo thay đổi nhân sự (Tổng Giám đốc công ty)

4/2/2019 2:11:31 PM

Thông báo thay đổi nhân sự (Tổng Giám đốc công ty), xem tại đây

Thuyết minh thay đổi Lợi nhuận sau thuế

3/29/2019 4:05:19 PM

Thuyết minh thay đổi Lợi nhuận sau thuế xem tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

3/29/2019 4:03:31 PM

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 xem tại đây

CBTT- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN 2019

2/25/2019 2:52:36 PM

CBTT- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN 2019

Vui lòng xem tại đây

Báo cáo quản trị năm 2018

1/25/2019 3:55:07 PM

Báo cáo quản trị năm 2018, Vui lòng xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 4-2018

1/18/2019 4:51:02 PM

Báo cáo tài chính Quý 4-2018 xem tại đây

BCTC Quý3-2018

10/17/2018 2:02:15 PM

BCTC Quý 3- 2018, vui lòng xem tại đây

Báo cáo quản trị bán niên 2017

9/13/2018 10:58:56 AM

Báo cáo quản trị bán niên 2017, xem tại đây

BCTC Quý 2- 2017

9/13/2018 10:57:04 AM

BCTC Quý 2- 2017, xem tại đây

Giải trình về Lợi nhuận sau thuế

8/16/2018 9:13:45 AM

Giải trình về Lợi nhuận sau thuế xem tại đây

Báo cáo tài chính bán niên 2018

8/16/2018 9:06:41 AM

Báo cáo tài chính bán niên 2018 xem tại đây 

Báo cáo quản trị bán niên 2018

7/19/2018 10:53:44 AM

Xem Báo cáo quản trị bán niên 2018 tại đây

BCTC Quý II-2018

7/19/2018 10:52:14 AM