Email: info@hoangphucasia.com

Tin công ty

Ngày 29/04 Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

29/4/2016

Sáng 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 29/04/2016, Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 37 cổ đông có mặt (chiếm 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), các khách mời và toàn thể cán bộ nhân viên của công ty tham dự. (Ảnh 1)

Click để Tải hoặc Xem "Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2016" và "Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016" dưới đây:
>>> Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2016
>>> Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016

Sau khi khai mạc, Đại hội đã thông qua Chương trình và quy chế làm việc. Ban lãnh đạo công ty trình bày các Báo cáo: Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo kiểm soát; các tờ trình: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, thông qua BCTC kiểm toán 2015, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, báo cáo thù lao HĐQT, BKS và phương án thù lao năm 2016.

Các báo cáo, tờ trình trên đều được 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Đại hội cũng tiến hành Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban bầu cử Đại hội đã thực hiện tốt công tác Bầu cử, kết quả kiểm phiếu thu được cụ thể: bà Phạm Thị Thu Hằng trúng cử thành viên Ban kiểm soát với 3.633.000 phiếu bầu tương ứng tỷ lệ 100%. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng tiến hành họp nhanh tại đại hội và nhất trí bầu Bà Phạm Thị Thu Hằng làm Trưởng Ban kiểm soát.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Thành viên Ban Kiểm soát

Dưới đây là một số hình ảnh tại đại hội: